Saltar apartados

Presentació

 

El títol de Graduat en Arquitectura per la Universitat d'Alacant s'implanta de manera progressiva des del curs 2010/2011. En aquest curs 2014/2015 s'implanta per primera vegada cinquè curs. En aquest curs 2014/2015 s'implantarà un nou Grau en Fonaments de l'Arquitectura que extingirà progressivament el Graduat en Arquitectura. El Grau en Fonaments de l'Arquitectura, juntament amb el Màster Universitari en Arquitectura, substitueix i equival en el seu conjunt al Grau en Arquitectura. Per a conèixer el nou Grau en Fonaments de l'Arquitectura

La decisió d'adaptar-se al nou Pla la presa exclusivament l'alumne, al com se li garanteix la possibilitat d'esgotar el termini de permanència, docència i dret a examen en qualsevol assignatura del Grau a extingir. No obstant el reconeixement de crèdits entre tots dos plans ha de s'estableix de la forma més flexible possible facilitant l'adaptació.

La Comissió de Titulació establirà els mecanismes necessaris per a revisar l'engegada del nou Títol, coordinarà els seus continguts i detectarà qualsevol possible fallada en el procés d'implantació del nou Pla.

El propòsit general dels estudis del Grau en Arquitectura és preparar professionals polivalents, flexibles, creatius i competitius amb capacitat per a concebre i dissenyar projectes arquitectònics, col·laborar amb professionals de tecnologies afins i capaces de prendre decisions tecnològiques d'acord amb criteris de cost, qualitat seguretat, temps i respecte als principis propis de la professió.

El títol habilita per a l'exercici de la professió d'Arquitecte. Les seues atribucions professionals estan regulades per llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pels Col·legis Professionals d'Arquitectes.

Les principals NORMES REGULADORES DE L'EXERCICI PROFESSIONAL són, entre unes altres, les següents disposicions (en ordre cronològic):
a) Reial decret 2512/1977 de 17 de juny, pel qual s'aproven les tarifes d'honoraris dels arquitectes en treballs de la seua professió, ratificat excepte en els aspectes econòmics per la disposició derogatòria de la Llei 7/ 1997, de 14 d'abril, de mesures liberalitzadores en matèria de sòl i de col·legis professionals).
b) Llei 38/1999, de 5 de novembre, sobre Ordenació de l'Edificació.
c) Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de Setembre de 2005, relativa al reconeixement de
qualificacions professionals.
d) Reial decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (CTE).


Aquestes normes no solament donen per suposada la seua existència sinó que avalen la seua importància en les societats contemporànies en atorgar-li atribucions de gran importància en les economies desenvolupades, com són les següents:
Redacció de projectes d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
Adreça de l'obra d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats.
Adreça de l'execució d'obra d'edificació de nova construcció, ampliació, modificació, reforma, rehabilitació o intervenció en edificis catalogats, en els casos previstos per la legislació vigent.
Redacció d'instruments de planejament urbanístic tals com Planes Generals d'Ordenació Urbana, Planes Parcials, Estudis de Detall, Programes d'Actuació Urbanística, Planes Especials de qualsevol tipus, Normes Subsidiàries del Planejament, Normes Complementàries del Planejament i Projectes de Delimitació de Sòl Urbà.
Redacció d'instruments de gestió urbanística tals com a projectes de parcel·lació, reparcel·lació i expropiació.
Participació en la redacció de projectes d'ordenació territorial.
Redacció de projectes d'urbanització.
Assessorament i altres treballs urbanístics.
Partions de terrenys, solars i edificacions; replantejos de fites i alineacions; mesuraments de terrenys, solars i edificis.
Valoracions i taxacions de terrenys, solars, edificis i drets reals.
Redacció d'informes, dictàmens i certificats sobre arquitectura, edificació, urbanisme i patrimoni històric; emissió de dictàmens pericials en judicis i arbitratges, oralment o per escrit.
Redacció de projectes i adreça de decoració, amueblamiento i ambientació d'edificis i locals; disseny escenogràfic, industrial i d'artesania.
Projectes de demolició d'edificis i construccions.
Desenvolupament i dimensionament d'instal·lacions.
Redacció de documents per a expedients de legalització d'obres

Estan disponibles de forma pública: Memòria del títol, Informes de Seguiments, Enquestes i les Accions de Millora en la web del Sistema de Garantia Interna de Qualitat .

Els Acords de la Comissió de Titulació i els seus integrants estan disponibles de forma pública en la web de Normatives de l'Escola Politècnica.

Grau en Arquitectura


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464