Saltar apartados

cursos d'adaptació

  

Informació general

Objectiu

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant realitza cursos d'adaptació que permeten l'obtenció dels nous títols de graduat als titulats de les titulacions que s'extingeixen en l'EPS des del curs 2010-2011. Aquests cursos d'adaptació permeten als arquitectes i enginyers tècnics accedir al mateix nivell en l'Administració Pública que els graduats.

Cursos oferits

Després d'estudiar el conjunt d'assignatures necessàries per a l'adaptació de cada titulació de l'Escola Politècnica Superior s'ha valorat plantejar cursos d'adaptació per a les següents titulacions:

 • Curs específic per a l'adaptació al Grau dels titulats i titulades en Arquitectura Tècnica.
 • Curs d'adaptació d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació: So i Imatge a Graduat en Enginyeria en So i Imatge
 • Curs d'adaptació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques a Graduat en Enginyeria Civil
Assignatures dels cursos d'adaptació

Aquests cursos d'adaptació estaran formats per les assignatures dels nous graus que, en aplicació de les taules d'adaptació de les noves titulacions, no són adaptables a partir de cap assignatura de les titulacions en extinció.

Períodes

Atès que la implantació dels nous graus planificada per la Universitat d'Alacant és curs per any, aquests cursos d'adaptació van avançar a 2010-2011 la implantació de les assignatures de 2n a 4t necessàries per a adaptar les antigues titulacions. Aquests cursos s'impartiran durant el primer i segon quadrimestre de cada curs acadèmic depenent del quadrimestre al qual pertanga l'assignatura.

Accés i admissió

Els criteris de prioritat són els següents:

 • Expedient acadèmic global
 • Ser titulat per la Universitat d'Alacant (o per la Universitat Politècnica de València havent acabat els estudis en la delegació de la Universitat d'Alacant) en la titulació que dóna accés al curs d'adaptació
 • Col·laboracions docents amb l'Escola Politècnica Superior

 

Els/les titulats i titulades en Arquitectura Tècnica per altres universitats que desitgen obtenir el Grau en Arquitectura Tècnica per la Universitat d'Alacant hauran de cursar les assignatures que determine la Comissió de Reconeixement i Transferència de Crèdits del Centre amb base en les cursades amb anterioritat en Arquitectura Tècnica. En el cas que hagen de cursar assignatures no incloses en el Curs d'Adaptació proposat en el punt 5, aquests/aquestes arquitectes tècnics/tècniques tindran denegat l'accés.

Projecte final de grau

En tots els cursos d'adaptació plantejats serà necessària la realització del projecte final de grau.

Nivell B1

En aplicació de la normativa de la UA per a la implantació de títols de grau es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes i es recomana el B2. El nivell s'ha d'acreditar prèviament a l'avaluació del treball de finalització de grau.

D'Arquitecte Tècnic a Grau en Arquitectura Tècnica (antiga Enginyeria d'Edificació)

Objectiu

El curs d'adaptació permet als/a les arquitectes tècnics/tècniques l'obtenció del nou títol de graduat/ada en Arquitectura Tècnica

Planificació del curs d'adaptació al Grau
  Horari del curs d'adaptació

El curs d'adaptació estarà compost per les assignatures que s'indiquen en la taula següent:
AssignaturesTipus de MatèriaCursECTS
Fonaments Informàtics en l'Enginyeria d'Edificació Bàsica 1 6
Projecte final de grau Obligatòria 4 12
Projectes Tècnics Obligatòria 4 9
Itinerari II Gestió Immobiliària o Pràctiques Externes Optativa 4 12

 

Itinerari II Gestió Immobiliària
OptAssignaturesECTS
  Project management 6
  Distribució i organització del mercat immobiliari 6

 

Pràctiques externes  
OptAssignaturesECTS
Pràctiques externes I 6
Pràctiques externes II 6

 

Per a realitzar els 12 crèdits optatius es podrà optar entre cursar l'Itinerari II Gestió Immobiliària o les Pràctiques Externes.

Períodes d'impartició

Durant el primer i segon quadrimestre del curs 2020-21

Més informació

adaptaciongie@eps.ua.es

AJUDES PER A LA FORMACIÓ DELS SEUS TREBALLADORS DE LA FUNDACIÓ TRIPARTIDA

D'Eng. Tècnica de Telecomunicació: So e Imatge a Grau en Enginyeria en So i Imatge en Telecomunicació

Objectiu

El curs d'adaptació permet als enginyers i enginyeres tècniques de Telecomunicació, So i Imatge l'obtenció del nou títol de graduat/ada en Enginyeria en So i Imatge

Planificació del curs d'adaptació al Grau

El curs d'adaptació estarà compost per les assignatures que s'indiquen en la taula següent:

AssignaturesTipus de MatèriaCursECTS

Fonaments de programació II

Obligatòria

1

6

Administració d'empreses

Bàsica

2

6

Sistemes electrònics digitals

Obligatòria

2

6

Tractament digital de senyal

Obligatòria

2

6

Fonaments òptics de l'enginyeria

Obligatòria

3

6

Normativa i serveis de telecomunicació

Obligatòria

3

6

Projectes i infraestructures de telecomunicació II

Obligatòria

4

6

Mitjans de transmissió

Obligatòria

4

6

Treball final de grau

Obligatòria

4

12

Períodes d'impartició

Durant el primer i segon quadrimestre del curs 2020-2021

Més informació

adaptaciongisi@eps.ua.es

D'Enginyer Tècnic en Obres Públiques a Grau en Enginyeria Civil

Verificat per l'ANECA
Objectiu
El curs d'adaptació permet als enginyers i enginyeres tècniques d'Obres Públiques l'obtenció del nou títol de graduat/ada en Enginyeria Civil.
ObjectiuPlanificació del curs d'adaptació al Grau
  Horari del curs d'adaptació

El curs d'adaptació estarà compost per les assignatures que s'indiquen en la següent taula:
Assignatures Tipus de Matèria Curs ECTS
CURS D'ADAPTACIÓ – Construccions Civils
Enginyeria del Territori, Transports i Medi ambient Obligatòria 3 6
Projecte final de grau Obligatòria 4 12
Edificació i construcció industrialitzada Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
Construccions geotècniques Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
CURS D'ADAPTACIÓ - Hidrologia
Enginyeria del Territori, Transports i Medi ambient Obligatòria 3 6
Projecte final de grau Obligatòria 4 12
Depuració d'Aigües Residuals Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
Enginyeria Ambiental Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
CURS D'ADAPTACIÓ- Transports i Serveis Urbans
Projecte Fi de Grau Obligatòria 4 12
Urbanística i ordenació del territori Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
Planificació i Explotació d'Infraestructures de Transport Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
Gestió i tractament de residus Optativa 4 6

 


Períodes d'impartició
Durant el primer i segon quadrimestre del curs 2020-21.

¿qui pot accedir al curs d'adaptació?
- L'accés al curs d'adaptació està limitat a alumnes que hagen cursat titulacions d'Enginyeria Tècnica d'Obres públiques de plans d'estudi anteriors a 1995.


¿Es pot fer en línia?
- No. La docència és presencial.

¿Quan és la preinscripció?
- Es realitza durant els mesos de juny-juliol igual que la resta de titulacions de la UA.

Més informació
adaptaciongic@eps.ua.es

AJUDES PER A LA FORMACIÓ DELS SEUS TREBALLADORS DE LA FUNDACIÓ TRIPARTIDA

Preinscripció curs 2019-2020

Termini de preinscripció:

La preinscripció es fa  emplenant el formulari en línia  que correspon al curs a què es  vol accedir.

L'alumnat titulat en la UNIVERSITAT D'ALACANT no necessitarà adjuntar documentació, bastarà amb emplenar les dades en el formulari. Per als alumnes de la Universitat d'Alacant amb plans d'estudis no estructurats en crèdits (Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i Arquitectura Tècnica pla 77) la nota mitjana vàlida a l'efecte de baremació serà la concretada en els certificats per a plans no renovats que s'expedeixen en secretaria. Aquests alumnes, si desconeixen la seua nota mitjana, podran sol·licitar el certificat en la secretaria de l'EPS per a constatar-la o emplenar l'apartat de nota mitjana del formulari online amb un zero, provisionalment, nota que després serà corregida degudament des de secretaria.

L'alumnat titulat en ALTRES UNIVERSITATS haurà d'adjuntar, telemàticament, en arxiu adjunt al formulari online, la següent documentació:

 • fotocòpia del DNI
 • Certificació Acadèmica en el qual es farà constar la nota mitjana d'1 a 10.
 • Títols o taxes d'expedició del títol. 

Resultat de preinscripció

PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL ADMESOS : 21 de juliol

TERMINI D'AL·LEGACIONS : del 22 al 24 de juliol

PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS : 28 de juliol

Matriculació curs 2020-2021

TERMINI DE MATRÍCULA:   del 8 al 10 de setembre, a través del campus virtual, les claus del qual s'enviaran al correu electrònic de la seua sol·licitud de preinscripció abans del 7 de setembre.


DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA : Durant el termini de matrícula, s'haurà d'aportar en secretaria:

 • Original i còpia del DNI
 • Original i còpia del Títol d'accés o rebut de taxes del títol juntament amb el Títol Supletori 
 • Original i còpia del Certificat Acadèmic Oficial de la titulació d'accés, per a alumnes titulats d'altres universitats.

RECONEIXEMENT DEL NIVELL B1 EN LLENGUA ESTRANGERA : Una vegada l'alumne estiga matriculat, podrà informar-se del termini i la forma  de sol·licitar el B1 en llengua estrangera en el Servei de Llengua i Cultura situat en l'Edif. Germà Bernàcer.

Serà requerit el reconeixement del Requisit Lingüístic en Llengua Estrangera per a presentar el Projecte Fi Grau.

CURS ADAPTACIÓ Al GRAU D'ARQUITECTURA TÈCNICA :

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT Més informació

 • Abans de la realització de la matrícula és convenient sol·licitar el reconeixement de les assignatures que considere oportunes a través de la seua UACloud en Expedient > "reconeixement de crèdits". El reconeixement de les Pràctiques externes I i II i l'Experiència laboral se sol·licitarà  per instància genèrica a través de la  E-Adminisración de l'UACloud.

CURS ADAPTACIÓ ENGINYERIA CIVIL :

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT Més informació

 • Abans de la realització de la matriculació és convenient sol·licitar el reconeixement de les assignatures que considere oportunes a través del seu campus virtual en expedient > "reconeixement de crèdits".


Atenció! BEQUES : consulta els requisits mínims de matrícula de crèdits per a l'obtenció de beques en el següent enllaç:  http://web.ua.es/es/oia/becas-ayudas/

BECA DEL MINISTERI: 
-

BECA GENERALITAT :
-Els aspirants en llista  d'espera seran avisats telefònicament  per a formalitzar la matrícula en cas que hi haja places vacants respectant l'ordre de puntuació obtingut.Podrà consultar les llistes completes amb les notes en els taulers d'anuncis de l'edifici I de l'EPS.

 

Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel : (+34) 96 590 3648

Escola Politècnica Superior - EPSAlacant


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: SOLS màsters (+34) 965 90 9911

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: https://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: https://facebook.com/EPSAlicante

http://es.youtube.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464