cursos d'adaptació

Objectiu

L'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant realitza cursos d'adaptació que permeten l'obtenció dels nous títols de graduat als titulats de les titulacions que s'extingeixen en l'EPS des del curs 2010-2011. Aquests cursos d'adaptació permeten als arquitectes i enginyers tècnics accedir al mateix nivell en l'Administració Pública que els graduats.

Cursos oferits

  • Curs d'adaptació d'Arquitectura Tècnica a Grau en Arquitectura Tècnica.
  • Curs d'adaptació d'Enginyer Tècnic de Telecomunicació: So i Imatge a Graduat en Enginyeria en So i Imatge
  • Curs d'adaptació d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques a Graduat en Enginyeria Civil

Assignatures dels cursos d'adaptació

Els cursos d'adaptació estaran formats per les assignatures dels nous graus que, en aplicació de les taules d'adaptació de les noves titulacions, no són adaptables a partir de cap assignatura de les titulacions en extinció.

Períodes

Aquests cursos s'impartiran durant el primer i segon quadrimestre de cada curs acadèmic depenent del semestre al qual pertanga l'assignatura.

Requisits d'accés

Ser titulat en alguna de les titulacions que donen accés:

  • Arquitectura Tècnica
  • Enginyeria Tècnica en Telecomunicació: So i Imatge
  • Enginyeria Tècnica en Obres Públiques

 

Les persones titulades en aquests estudis per altres universitats el pla d'estudis de les quals no siga equiparable al de la UA tindran denegat l'accés.

Projecte Final de Grau

En tots els cursos d'adaptació plantejats serà necessària la realització del Projecte fi de Grau.

Nivell B1

En aplicació de la normativa de la UA per a la implantació de títols de grau es considera necessari superar com a mínim el nivell B1 del Marc de Referència Europeu per a les llengües modernes i es recomana el B2. Per a l'obtenció del títol és necessària l'acreditació d'aquest nivell.

HORARI

Podrà consultar-se en el següent enllaç, https://web.ua.es/va/grados/grado-en-arquitectura-tecnica/pla-d-estudis.html, seleccionant “INICI AMB ARQUITECTURA TÈCNICA".


El curs d'adaptació estarà compost per les assignatures que s'indiquen en la següent taula:

 

Assignatures Tipus de Matèria Curs ECTS
Fonaments Informàtics en l'Enginyeria d'Edificació Bàsica 1 6
Projecte Fi de Grau Obligatòria 4 12
Projectes Tècnics Obligatòria 4 9
Itineraris: Gestió Immobiliària o Pràctiques Externes Optativa 4 12

 

CURS D'ADAPTACION C. BASICOS CR. OBLIGATORIS CR. OPTATIUS
TOTAL 6 21 39

Per a realitzar els 12 crèdits optatius es podrà optar entre cursar l'Itinerari Gestió Immobiliària o l'itinerari de Pràctiques Externes.

Itinerari: Gestió Immobiliària
  Assignatures ECTS
  Project management 6
  Distribució i organització del mercat immobiliari 6

 

Itinerari: Pràctiques externes
  Assignatures ECTS
  Pràctiques externes I 6
  Pràctiques externes II                                               6

 

 

HORARI

Podrà consultar-se en el següent enllaç,  https://web.ua.es/va/grados/grado-en-ingenieria-en-sonido-e-imagen-en-telecomunicacion/pla-d-estudis.html, seleccionant “INICI AMB INGENIERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ.SO I IMATGE".

El curs d'adaptació estarà format per les assignatures que s'indiquen en la taula següent:

Assignatures Tipus de Matèria Curs ECTS

Fonaments de programació II

Obligatòria

1

6

Administració d'empreses

Bàsica

2

6

Sistemes electrònics digitals

Obligatòria

2

6

Tractament digital de senyal

Obligatòria

2

6

Fonaments òptics de l'enginyeria

Obligatòria

3

6

Normativa i serveis de telecomunicació

Obligatòria

3

6

Projectes i infraestructures de telecomunicació II

Obligatòria

4

6

Mitjans de transmissió

Obligatòria

4

6

Treballe fi de grau

Obligatòria

4

12

 

CURS D'ADAPTACION

CRÈDITS

BÀSICS

OBLIGATORIS

TREBALL FI DE GRAU

TOTAL

6

42

12

60

 

HORARI

 
Podrà consultar-se en el següent enllaç, https://web.ua.es/va/grados/grado-en-ingenieria-civil/pla-d-estudis.html, seleccionant "INICI AMB L'ESPECIALITAT OBTINGUDA EN ENGINYERIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES"

El curs d'adaptació estarà format per les assignatures que s'indiquen en la taula següent:

  

Assignatures - Tipus de Matèria - Curs - ECTS
CURS D'ADAPTACIÓ – Construccions Civils
Enginyeria del Territori, Transports i Medi Ambient Obligatòria 3 6
Projecte Fi de Grau Obligatòria 4 12
Edificació i construcció industrialitzada Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
Construccions geotècniques Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
CURS D'ADAPTACIÓ - Hidrologia
Enginyeria del Territori, Transports i Medi Ambient Obligatòria 3 6
Projecte Fi de Grau Obligatòria 4 12
Depuració d'Aigües Residuals Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
Enginyeria Ambiental Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
CURS D'ADAPTACIÓ- Transports i Serveis Urbans
Projecte Fi de Grau Obligatòria 4 12
Urbanística i ordenació del territori Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
Planificació i Explotació d'Infraestructures de Transport Optativa (obligatòria de Bloc) 4 6
Gestió i tractament de residus Optativa 4 6

 

 

CURS D'ADAPTACIÓ

BLOC ESPECÍFIC O FORA DE BLOC

OBLIGATÒRIES

 

TOTAL

CC

HID

TSU

CC

HID

TSU

30

12

12

18

18

18

12

 

Termini de preinscripció: De l'1 al 15 de juliol del 2021 

Per a realitzar la preinscripció caldrà emplenar el formulari en línea corresponent al curs al qual es vol accedir:

L'alumnat titulat en la UNIVERSITAT D'ALACANT no necessitarà adjuntar documentació, hi haurà prou amb emplenar les dades en el formulari. Per a l'alumnat de la Universitat d'Alacant amb plans d'estudis no estructurats en crèdits (Enginyeria Tècnica d'Obres Públiques i Arquitectura Tècnica pla 77) la nota mitjana vàlida a l'efecte de baremar serà la concretada en els certificats per a plans no renovats que s'expedeixen en secretaria. Aquests alumnat, si desconeix la seua nota mitjana, podran sol·licitar el certificat en la Secretaria de l'EPS per a constatar-la o emplenar l'apartat de nota mitjana del formulari en línea amb un zero, provisionalment, qualificació que després serà corregida degudament des de Secretaria.

L'alumnat titulat en ALTRES UNIVERSITATS haurà d'adjuntar, telemàticament, en arxiu adjunt al formulari en línea, la documentació següent:

  • Fotocòpia del DNI
  • Certificació Acadèmica en la qual es farà constar la nota mitjana d'1 a 10.
  • Títols o taxes d'expedició del títol. 

PUBLICACIÓ LLISTA PROVISIONAL ADMESOS : 19 de juliol

TERMINI D'AL·LEGACIONS : del 20 al 26 de juliol

PUBLICACIÓ LLISTA DEFINITIVA ADMESOS : 27 de juliol

TERMINI DE MATRÍCULA:   2, 3 i 6 de setembre

DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA: L'alumne titulat per altres universitats serà citat per a l'acarament en la secretaria de la documentació original aportada en el procés de preinscripció

RECONEIXEMENT DEL NIVELL B1 EN LLENGUA ESTRANGERA: L'acreditació lingüística haurà de realitzar-se a través del Servei de Llengües de la UA, https://sl.ua.es/va/pla-d-acreditacio-linguistica.html

SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT: Abans de la realització de la matrícula l'alumnat ha de sol·licitar el reconeixement de les assignatures que considere oportunes a través d'UACloud en Expedient > "reconeixement de crèdits". Més informació.

BEQUES: Podeu consultar els requisits per a l'obtenció de beques en el següent enllaç:   http://web.ua.es/va/oia/becas-ayudas/