graus

   BRANQUES de GRAUS      PROFESSIÓ REGULADA

   ENGINYERIA I ARQUITECTURA.   CONSTRUCCIÓ

   
Arquitecte/a tècnic/a
Enginyer/a tècnic/a en Obres Públiques

   ENGINYERIA I ARQUITECTURA.  TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS   

Enginyer/a tècnic/a informàtic/a (*)
Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació
   

   ENGINYERIA I ARQUITECTURA.   INDUSTRIAL I AERONÀUTICA

Enginyer/a tècnic/a industrial
   

   ENGINYERIA I ARQUITECTURA.   CIÈNCIA I TECNOLOGIES PER A LA SALUT   

   
   

    DOBLES TITULACIONS   

Branques de Graus EPS i correspondència amb professions regulades

 

Per a poder exercir una professió regulada es requereix estar en possessió d'un determinat títol acadèmic, haver superat una prova o un període de pràctiques. En l'actualitat, es regeixen pel Reial decret 1.837/2008.

L'espai europeu d'educació superior (EEES) va determinar que les atribucions professionals es poden adquirir amb la titulació de grau (enginyers tècnics o arquitectes tècnics) o amb la de màster universitari (enginyers o arquitectes).

(*) L'Enginyeria Tècnica en Informàtica no és una professió regulada, encara que és assimilable, és a dir, es requereix haver completat un Grau per a poder exercir la professió.