màsters universitaris

 

 

  BRANQUES de MÀSTERS   GRAUS DE REFERÈNCIA  

PROFESSIÓ

REGULADA

   ENGINYERIA I ARQUITECTURA.  CONSTRUCCIÓ

G. Fonaments
de l'Arquitectura

 Arquitectura
       

G. Eng. Civil

Enginyer/a de Camins,

Canals i Ports

       
       
   ENGINYERIA I ARQUITECTURA. TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LES COMUNICACIONS   
  G. Eng. Informàtica Enginyer/e Informàtic/a (1)
       
       

G. Eng. en So i Imatge
en Telecomunicació

Enginyer/a

de Telecomunicació

       
       
   ENGINYERIA I ARQUITECTURA.  INDUSTRIAL I AERONÀUTICA
G. Eng. Química Enginyer/a Químic/a (1)
       
    ENGINYERIA I ARQUITECTURA.  CIÈNCIA DE LA SALUT   
       
      Prevenció de Riscos Laborals (2)

 

M. U. = Màster Universitari 

G. = Grau en

 (1) L'enginyeria informàtica i l'enginyeria química no són professions regulades, encara que són assimilables ja que es requereix haver completat un programa de Grau + Màster per a poder exercir la professió.

(2) La Prevenció de Riscos Laborals no és professió regulada, encara que és assimilable ja que per exercir les funcions de tècnic de nivell superior en prevenció de riscos laborals caldrà disposar d'una titulació universitària oficial i posseir una formació mínima acreditada per una universitat amb el contingut especificat al programa al qual es refereix l'annex VI de l'RD 39/1997 (RD 337/2010, art. 1. 18) com la que s'obté amb  el Màster U. en PRL de la Universitat d'Alacant.

Reial decret 337/2010 , de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

Divuit . L'apartat 2 de l'article 37 queda redactat en els termes següents: «2. Per a exercir les funcions relacionades en l'apartat anterior caldrà disposar d'una titulació universitària oficial i posseir una formació mínima acreditada per una universitat amb el contingut especificat al programa al qual es refereix l'annex VI, el desenvolupament del qual tindrà una durada no inferior a sis-centes hores i una distribució horària adequada a cada projecte formatiu, respectant l'establida en l'annex esmentat.»

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-4765 (página 27974)