Saltar apartados

Presentació

Fullet Informatiu

  • Nom del títol

Graduat o Graduada en Fonaments de l'Arquitectura per la Universitat d'Alacant

(Títol regulat segons ORDRE EDU/2075/2010, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Arquitecte. ( publicada en B.O.I. de 31 de juliol desembre de 2010)

  • Rama de coneixement

Enginyeria i Arquitectura

  • Codi/s UNESCO de classificació de títols

58 Architecture and building

Architecture and town planning: structural architecture, landscape architecture, community planning, cartography; Building, construction; Civil engineering

1.5. Nombre de crèdits i requisits de matriculació

  • Nombre de crèdits del títol: 300 ECTS

El títol de Graduat/a en Fonaments de l'Arquitectura està constituït per 300 ECTS distribuïts en deu semestres, tenint en compte que l'últim semestre inclou un Treball Final de Grau

Nombre mínim de crèdits europeus de matrícula per estudiant i període lectiu, i si escau, normes de permanència

La Universitat d'Alacant disposa d'una normativa sobre Règim de Permanència i Progressió en els estudis per als alumnes que inicien els estudis de Grau regits pel Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre. Aquesta normativa contempla les condicions per a estudiants a temps complet i estudiants a temps parcial.

En qualsevol cas, el nombre mínim de crèdits anuals del que es matricularà un estudiant serà de 60 crèdits per a aquells estudiants a temps complet i de 30 crèdits per als estudiants a temps parcial.

  • Rama de coneixement

L'adscripció del títol es realitza a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura (article 12 RD 1393/2007).

  • Universitat i naturalesa

La institució que confereix el títol és la Universitat d'Alacant, institució pública. El centre universitari en el qual el titulat ha finalitzat els seus estudis és l'Escola Politècnica Superior, centre pertanyent a la pròpia Universitat d'Alacant.

  • Professions per a les quals capacita

El títol no habilita per a l'exercici de la professió d'Arquitecte. No obstant açò aquest Grau en Fonaments de l'Arquitectura dóna accés al Master en Arquitectura, habilitante per a l'exercici de la professió d'Arquitecte les atribucions professionals del qual estan regulades per llei. L'exercici lliure de la professió està supervisat pels Col·legis Professionals d'Arquitectes.

El Grau en Fonaments de l'Arquitectura, juntament amb el Màster Universitari en Arquitectura, substitueix a l'antiga titulació d'Arquitectura i atorga les mateixes competències.

El conjunt de Planes d'Estudi que formen tots dos, sorgeix per l'adaptació de la universitat espanyola a les directives de l'Espai Europeu d'Educació Superior (Bolonya) sobre la base del Grau 2010 al que extingeix successivament.

El Grau en Fonaments de l'Arquitectura permet accedir al Màster Universitari en Arquitectura, que és el títol que habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte.

El Pla d'Estudis del Grau en Fonaments d'Arquitectura es configura amb 300 ECTS (inclòs el Treball fi de Grau de 6 crèdits) i s'estructura en cinc cursos. Aquest títol de graduat és condició necessària per a accedir al Màster en Arquitectura que habilita per a l'exercici professional i que està estructurat en un únic curs amb 60 ECTS, inclosos 30 ECTS de Projecte Fi de Carrera. Tots els graduats en Fonaments de l'Arquitectura tenen plaça reservada per a accedir als estudis del Màster en Arquitectura en l'Escola Politècnica Superior de la Universitat d'Alacant.

  • Implantació

S'ha proposat un sistema d'implantació que permet en primera instància la incorporació dels nous estudiants del curs 2014-2015 i alhora permet als alumnes d'últims anys en el Grau en Arquitectura 2010 adaptar-se al nou pla per a poder accedir al Màster Universitari en Arquitectura en el curs 2015-2016.

CRONOGRAMA

 

CURS ACADÈMIC

IMPLANTACIÓ DEL MASTER

IMPLANTACIÓ DE GRAU EN FONAMENTS DE L'ARQUITECTURA

EXTINCIÓ DEL GRAU EN ARQUITECTURA 2010

2014-2015

NO

1º 4º I 5º

2015-2016

SI

1º, 2º 4º I 5º

2016-2017

SI

1º, 2º, 3º 4º I 5º

2017-2018

SI

1º, 2º, 3º, 4º I 5º

2018-2019

SI

1º, 2º, 3º, 4º, 5º

5º i PFC

 

Existeix un paral·lelisme evident entre els plans d'estudis de Grau en Arquitectura i de Grau en Fonaments de l'Arquitectura, i el seu objectiu és el d'aconseguir que els alumnes de la universitat d'Alacant puguen culminar la seua formació en Arquitectura amb la titulació de Màster. D'aquesta forma obté un títol estàndard associat a l'exercici professional de l'arquitectura a nivell europeu i internacional.

L'alumne actualment matriculat en la titulació de Grau en Arquitectura podrà finalitzar els seus estudis sota aquesta titulació en extinció, per la qual cosa per als alumnes que opten per continuar els seus estudis de Grau podran fer-ho en els termes que estableix la normativa d'ordenació acadèmica de la universitat.

 

Estan disponibles de forma pública: Memòria del títol, Informes de Seguiments, Enquestes i les Accions de Millora en la web del Sistema de Garantia Interna de Qualitat .

Els Acords de la Comissió de Titulació i els seus integrants estan disponibles de forma pública en la web de Normatives de l'Escola Politècnica.

Grau en Fonaments de l'Arquitectura


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464