Saltar apartados

Presentación

Els sistemes robòtics i automàtics s'usen cada vegada més àmpliament en la nostra societat no solament en l'àmbit industrial, que era el seu nínxol d'aplicació tradicional, sinó també en l'àmbit assistencial i de serveis. Les últimes dades estadístiques pronostiquen un important creixement en el nombre de robots industrials i un augment encara major en la robòtica de serveis. D'una banda, aquestes dades identifiquen una clara tendència de la indústria cap a l'automatització i robotización dels seus processos productius amb l'objectiu d'optimitzar la seua eficiència, incrementar la qualitat dels seus productes/serveis i augmentar la seua competitivitat en un entorn cada vegada més tecnològic. D'altra banda, aquestes dades també mostren una progressiva integració dels sistemes robòtics i dels sistemes domóticos en la vida quotidiana. D'aquesta manera, l'àmbit d'actuació dels egressats d'aquest Màster no es redueix solament a la indústria sinó que constitueix un ampli ventall d'aplicacions diferents: medicina, logística, seguretat, neteja, restauració, manteniment, etc.

FULLET INFORMATIU v1

FULLET INFORMATIU v2

L'horari és exclusivament a les vesprades i existeix la possibilitat de matriculació a temps parcial que permet realitzar la matrícula de menys assignatures en cada curs acadèmic.

Pla d'estudis

Els 60 crèdits ECTS que constitueixen el pla d'estudis s'organitzen en un total de 30 crèdits ECTS de matèries de formació bàsica obligatòries i una especialització en el qual l'alumne cursarà 18 crèdits ECTS de matèries optatives.

Les matèries obligatòries s'han dividit en un total de 5 assignatures amb 6 crèdits ECTS cadascuna d'elles i constitueixen la base fonamental formativa. Les matèries optatives seran seleccionades per part de l'alumne entre un total de 7 matèries que presenten 3 crèdits ECTS més 6 crèdits optatius de Pràctiques Externes. D'aquesta manera es permet a l'alumne configurar la seua pròpia línia curricular.

L'alumne podrà cursar el Màster segons dues modalitats d'estudi: temps complet, amb una durada d'un any acadèmic, o temps parcial, on l'alumne prodrá realitzar el Màster durant dos anys acadèmics. Aquesta modalitat d'estudi s'haurà de seleccionar en el moment d'efectuar la matrícula del Màster.

Per a finalitzar el pla d'estudis, cal destacar que l'alumne haurà de cursar els 12 crèdits ECTS del també obligatori Treballe Fi de Màster, que estarà orientat a l'avaluació global de les competències associades a la titulació.

Nom de l'assignatura Tipus Crèdits
Automatització Avançada Obligatòria 6
Robòtica Obligatòria 6
Sistemes de Control Automàtic Obligatòria 6
Sistemes de Percepció Obligatòria 6
Electromecànica Obligatòria 6
Visió 3D Optativa 3
Informàtica Industrial Optativa 3
Control i Programació de Robots Optativa 3
Sistema d'Interación Home-Màquina Optativa 3
Sistemes de Fabricació i Producció Automàtica Optativa 3
Automatització per al Sector Residencial, Comercial i de Serveis Optativa 3
Adquisició i Tractament Òptic d'Imatges Optativa 3
Pràctiques Externes Optativa 6
Treball de finalització de Màster Obligatori 12

 

Competències

Instrumentals

 • CG1:Assessorament sobre elecció, adquisició i engegada de sistemes robòtics i/o d'automatització en diferents aplicacions.
 • CG2:Prendre decisions en el disseny i planificació d'un projecte de robòtica i/o d'automatització tenint en compte criteris de qualitat i mediambientals.
 • CG3:Engegar i mantenir sistemes robòtics i/o d'automatització que satisfacen els requeriments d'aplicacions industrials o de serveis.
 • CG4:Aplicació de noves tecnologies de robòtica i d'automatització als diferents sectors empresarials especialment els industrials i de serveis per a la millora de la seua competitivitat.
 • CG5:Entendre articles científics actuals de robòtica i automatització.
 • CG6:Anàlisi, síntesi de problemes i presa de decisions.

Interpersonals

 • CG7:Treballar, planificar, ordenar i supervisar el treball en equips multidisciplinaris.
 • CG8:Treballar en un context internacional.
 • CG9:Habilitat en les relacions interpersonals.
 • CG10:Raonament crític.
 • CG11:Aplicar en cada situació els requeriments i responsabilitats ètiques, i el codi deontològic.

Sistemàtiques

 • CG12:Capacitat per a aplicar els coneixements a problemes reals.
 • CG13:Capacitat per a treballar i aprendre de forma autònoma.
 • CG14:Capacitat d'adaptació a noves situacions fomentant la creativitat i l'esperit emprenedor.

Competències Transversals Bàsiques de la UA

 • CGUA1:Competències en un idioma estranger.
 • CGUA2:Competències informàtiques i informacionales.
 • CGUA3:Competències en comunicació oral i escrita.

Competències específiques: Automatització

 • CEAU1:Capacitat d'elecció dels tipus d'accionaments necessaris per a l'automatització de la part operativa d'un procés industrial.
 • CEAU2:Aplicar les tècniques i mètodes adequats per a la programació i configuració dels elements de control d'un sistema d'automatització.
 • CEAU3:Elecció dels sistemes més adequats per a gestionar la seguretat d'un edifici en funció d'unes necessitats determinades.
 • CEAU4:Capacitat de decisió sobre els processos de fabricació necessaris en l'elaboració d'un producte final.
 • CEAU5:Capacitat d'anàlisi i comprensió de tots els aspectes tecnològics relacionats amb els diferents processos de fabricació i sistemes informàtics en una planta industrial.
 • CEAU6:Aplicar mètodes, tècniques i instruments específics per a desenvolupar sistemes en temps real i tolerants a fallades per al control, monitoratge i tractament de dades en processos industrials.
 • CEAU7:Prendre decisions en relació amb el disseny i programació de sistemes industrials distribuïts mitjançant sistemes de comunicacions industrials.
 • CEAU8:Aplicar les tècniques de fabricació adequades a la resolució de problemes concrets, relacionant el disseny de productes amb els processos de fabricació, costos i qualitat.
 • CEAU9:Aplicació de l'automatització juntament amb les noves tecnologies en els sectors de serveis públics o comercials.

Competències específiques: Robòtica

 • ZERO1:Aplicació de les tècniques de control, planificació i programació de robots en diferents situacions.
 • ZERO2:Selecció d'un robot per a la seua implantació en una aplicació tenint en consideració els estàndards existents.
 • ZERO3:Capacitat per a abordar problemes de cinemàtica directa i inversa, utilitzant les matrius de transformació per a modelar sistemes articulats.
 • ZERO4:Capacitat per a analitzar i entendre les restriccions en la dinàmica dels sistemes articulats.
 • ZERO5:Comprendre el funcionament de les màquines elèctriques i conèixer la seua utilització com a actuadors en robòtica.
 • ZERO6:Conèixer el funcionament de transmissions i reductores i la seua aplicació als sistemes articulats.
 • ZERO7:Conèixer les noves tendències de la robòtica.
 • ZERO8:Conèixer les característiques i usos de la robòtica industrial i de serveis.

Competències específiques: Teoria de control

 • CECO1:Decidir el tipus de sistema de control automàtic més convenient, i saber triar els dispositius adequats per al mateix, per a dur a terme una determinada aplicació.
 • CECO2:Analitzar i entendre la configuració d'un sistema de control existent per a procedir a la seua modificació o actualització.
 • CECO3:Plantejament i disseny de sistemes de control i automatització en diferents àmbits del sector terciari sobre la base del coneixement de les possibles necessitats que habitualment tenen lloc en el mateix.
 • CECO4:Aplicar les tècniques i instruments necessaris per a configurar controladors en aplicacions de robòtica i automatització.

Competències específiques: Visió

 • CEVI1:Analitzar i saber aplicar les eines i tècniques que permeten l'extracció i processament d'informació visual i saber escollir quins són les més adequades en funció de l'àmbit d'aplicació i de l'entorn.
 • CEVI2:Manejar eines informàtiques i programari específic per al processament de les imatges obtingudes per sensors visuals.
 • CEVI3:Conèixer i entendre els mètodes de reconstrucció i mesura de l'estructura 3D així com de moviment en una escena a partir d'imatges digitals.
 • CEVI4:Aplicar mètodes, tècniques i instruments específics per a l'adquisició i formació d'imatge.

Competències específiques: Sensors

 • CESSAMENT1:Ser capaç d'escollir les característiques més adequades que ha de disposar un sistema de percepció d'acord a la seua aplicació en diferents àmbits i àrees d'automatització industrial o de serveis.
 • CESSAMENT2:Analitzar i entendre la importància i aplicabilitat dels sistemes de percepció en processos de sensorización en sistemes robòtics o automàtics.
 • CESSAMENT3:Ser capaç de configurar sensors, maquinari i programari, així com tots els elements que constitueixen un sistema de percepció.
 • CESSAMENT4:Analitzar i optimitzar el disseny d'un procés de presa de mesures per a obtenir la precisió i exactitud requerides.
 • CESSAMENT5:Avaluar la importància dels límits de mesura dels sistemes sensorials en la significació dels resultats obtinguts.

Competències específiques: Interfícies

 • CEIN1:Disseny d'interfícies home-màquina per a diferents tipus de sistemes industrials o de serveis segons les necessitats.
 • CEIN2:Disseny i programació de simulacions interactives per a estudiar el comportament d'equips i sistemes robòtics.
 • CEIN3:Dissenyar i engegar aplicacions i interfícies per a la supervisió i monitoratge de processos.

Màster Universitari en Automàtica i Robòtica


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/mayrmasterua

Facebook: https://es-es.facebook.com/Máster-Oficial-en-Automática-y-Robótica-Universidad-de-Alicante-100313440037875/

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464