Saltar apartados

Beques

Seguint la normativa de la convocatòria de beques dels titulos de postgrau i especialització aprovada per la Universitat d'Alacant, en aquesta pàgina es detallaran totes les fases del procés de beques del Títol d'Expert Universitari en Desenvolupament d'Aplicacions per a Dispositius Mòbils.

Aquesta pàgina conté informació sobre la convocatòria 2012-13 de beques. Pròximament publicarem ací la informació sobre la convocatòria 2013-14.

Resolucions de la comissió de beques del Títol d'Expert 

Resolució del 23 de novembre de 2012 per la qual es publica l'adjudicació de beques del curs 2012-2013.

Resolució del 21 de novembre del 2012 per la qual es publica el llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses.

Resolució del 8 de novembre del 2012 per la qual es modifica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses i s'amplia l'anterior termini per a esmenar les sol·licituds amb 10 dies hàbils a explicar a partir de l'endemà a la publicació d'aquesta resolució (fins al dimarts 20 de novembre).

Resolució del 5 de novembre del 2012 per la qual es publica el llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses i es dóna un termini de 10 dies hàbils per a esmenar les sol·licituds (fins al divendres 16 de novembre) lliurant les al·legacions en la Secretaria del Departament de Ciència de la Computació i Intel·ligència Artificial.

 

Convocatòria

Nombre de beques a concedir

Es concedeix dues mitges beques

Barems a aplicar

Les sol·licituds s'ordenaran d'acord amb el coeficient de prelació resultant de la ponderació de la nota mitjana de l'expedient acadèmic dels estudis que donen accés al curs i de la renda familiar per càpita, obtinguda segons la següent fórmula matemàtica:

d = (N / Nmax)·0.5 + (Rmin / R)·0.5

d = coeficient de prelació del sol·licitant
N = nota mitjana de l'expedient obtinguda segons el següent barem:
     Matrícula d'honor: 4 punts
     Excel·lent: 3 punts
     Notable: 2 punts
     Aprovat, apte o convalidat: 1 punt
En els estudis estructurats per crèdits, la nota mitjana s'obtindrà de la suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d'ells pel valor de la qualificació que corresponga, a partir de la taula d'equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals de l'ensenyament corresponent.
Nmax = nota mitjana més alta d'entre totes les dels sol·licitants de la beca
Rmin = renda familiar per càpita més baixa d'entre totes les dels sol·licitants de la beca
R = renda familiar per càpita del sol·licitant

Presentació de sol·licituds

La presentació de sol·licituds es realitzarà del 15 al 30 d'Octubre de 2012 en el Registre General o en els registres auxiliars de la Universitat d'Alacant, o a través de les lleres establides en l'article 38.4 de la Llei 30/1992 de 26 de Novembre de Regimen Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú (LRJAP-PAC).

Documentació a aportar

Els qui desitgen prendre part en aquesta convocatòria de beques hauran de fer-ho constar utilitzant l'imprès normalitzat disponible en aquest enllaç.

A la sol·licitud de la beca ha d'acompanyar-li la següent documentació per a acreditar les dades econòmiques:

 • En el cas dels residents a Espanya, de cadascun dels membres computables:
  • Certificat d'inscripció col·lectiva en el Padró Municipal d'Habitants, en el qual s'indique les persones que residien en el domicili familiar l'any 2011
  • De cadascun dels membres computables
   • Si van presentar declaració: Certificat Resum de la Declaració Anual de l'IRPF del 2011, expedit per l'Agència Tributària
   • Si no van presentar declaració: Certificat d'Imputacions de l'IRPF del 2011, expedit per l'Agència tributària
 • En el cas de residents en l'estranger:
  • Original (traduït si escau) i còpia per a acarar dels documents expedits per les autoritats tributàries del país que acrediten les rendes de cadascun dels membres computables durant l'any 2011
  • Original (traduït si escau) i còpia per a acarar dels documents expedits per les autoritats competents del país en el qual s'indique les persones que residien en el domiciiio familiar l'any 2011
Publicació

Aquesta convocatòria i els actes administratius que d'ella es deriven es publicaran en la pàgina web oficial de l'estudi, assortint els efectes de notificació als interessats.

Contra la present resolució, que no esgota la via administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes a partir de la data de publicació. El recurs podrà interposar-se davant aquesta Comissió de Beques o davant el Vicerector de Planificació d'Estudis de la Universitat d'Alacant

Data de publicació: 10 d'Octubre de 2012


 

Màster Universitari en Desenvolupament de Software per a Dispositius Mòbils


Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent del Raspeig s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: https://twitter.com/moviles_ua

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464