Treball Fi de Màster

 

Per a la defensa d'un TFM serà necessari lliurar la següent documentació a través de l'eina UAProject d'UACloud (Campus Virtual):

 • Memòria del TFM
  • S'haurà d'utilitzar aquesta plantilla per a la portada
  • Seguirà aquesta guia d'estil. El color assignat a aquest màster és el RGB (121, 11, 21) per al fons, i RGB (255, 255, 255) per al text.
 • Resum
  • Resum del TFM amb una extensió que no excedisca de les 500 paraules.
 • Pòster d'orientació vertical (opcional)
  • L'estil del pòster serà lliure, encara que haurà d'incloure obligatòriament el nom de la titulació i el curs acadèmic, així com el títol del TFM, i el nom i cognoms dels o les estudiants. El pòster no ha d'incloure el nom dels tutors o tutores.
 • Declaració de responsabilitat i autoria del TFM
 • El tutor ha de confirmar el treball de l'alumne mitjançant l'opció "Confirmació dades del TFM" d'UAPROJECT. En aquesta opció permet adjuntar un documents ZIP amb l'informe del tutor.
 • Informe del/els tutor/és (versió PDF  / versió WORD) Aquest document ha de ser descarregat, signat, escanejat i pujat a UAPROJECT. A més, el tutor, també en UAPROJECT ha de posar una qualificació (no vinculant) al projecte.
 • La comissió de TFM és l'encarregada de compondre els tribunals. Excepcionalment, pot delegar aquesta funció en els tutors dels TFM En aquest cas, es farà arribar a la comissió la informació del tribunal a través del camp Observacions del TFM.

 

Tots els membres del tribunal
 • Les memòries dels treballs i els informes dels tutors poden ser descarregats des de l'aplicació UA Project, entrant en "Membre tribunal" > "Treballs confirmats", i seleccionant el pla d'estudis i la convocatòria corresponent. 
President del tribunal Secretari del tribunal
 • Acta individual per a cada membre del tribunal (descarregar ací). S'haurà de descarregar i imprimir 3 còpies per a cada projecte (per als 3 membres del tribunal).
 • Acta d'avaluació del treball. Es troba en l'eina UAProject, en "Membre tribunal" > "Treballs confirmats" (botó RTF 1)S'haurà d'imprimir una còpia per a cada projecte.
 • Declaració responsable (descarregar ací). S'haurà d'emplenar i imprimir per a cada projecte.

 

Dates per al lliurament i defensa del TFM. Es pot presentar en les següents convocatòries:

 • Convocatòria C3
  • S'ha de sol·licitar la defensa a través d'UAProject fins al 15 de maig de 2021
  • El lliurament de la memòria es realitzarà entre el 24 de maig i el 4 de juny de 2021 en UAProject
  • La defensa del TFM tindrà lloc via Google Meet entre el 7 i el 18 de juny de 2021
 • Convocatòria C4
  • Es pot sol·licitar la defensa a través d'UAProject entre l'1 de juny i el 27 de juliol de 2021
  • El lliurament de la memòria es realitzarà en UAProject entre el 21 de juny i l'1 d'octubre de 2021, sempre amb posterioritat a la sol·licitud de defensa
  • La defensa del TFM es podrà realitzar via Google Meet entre el 28 de juny i el 8 d'octubre de 2021, tenint lloc sempre almenys 7 dies després del lliurament de la memòria.

Calendari de defenses

Assignació definitiva de propostes de TFM