Saltar apartados

TFG / TFM en empreses o entitats col·laboradores

Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster

Els plans d'estudis de Grau i Màster de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) conclouen amb la presentació i defensa d'un Treball Fi de Grau (TFG) i un Treball Fi de Màster (TFM), respectivament. Aquests Treballs Fi de Grau i Treballs Fi de Màster són obligatoris i han de tenir entre 6 i 30 crèdits. A més, han de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis, estar enfocats a l'avaluació de competències associades al títol i tenir assignat un tutor acadèmic que orient a l'estudiant en el seu desenvolupament.

Des de l'EPS considerem en el seu moment acostar la naturalesa dels TFGs i TFMs a l'empresa. És per açò que pensem en la possibilitat que les empreses/institucions aprofitaren el potencial dels estudiants de l'EPS i que, al seu torn, aquests últims pogueren desenvolupar TFGs i TFMs basats en projectes o idees reals d'empreses/institucions.

Perquè l'empresa/institució puga participar en l'elaboració de propostes de TFG/TFM ha de subscriure un conveni específic a aquest efecte amb la Universitat d'Alacant. La tramitació d'aquest tipus de conveni es realitza a través d'UACloud, portal i-administració, i sempre a instàncies d'un professor de la UA.

Destacar que, a diferència de les pràctiques en empresa, el desenvolupament de TFGs i TFMs basats en projectes o idees reals d'empresa/institució no porta associada cap relació contractual que implique que l'estudiant haja d'acudir a l'empresa un cert nombre d'hores diari. El desenvolupament del TFG/TFM és alguna cosa autònom de l'estudiant que podrà realitzar en el lloc i al ritme que considere. No obstant açò, l'estudiant podrà acudir a l'empresa/institució tantes vegades com necessite contactar, o acorde, amb el seu tutor en l'empresa/institució.

Per normativa, l'autoria del TFG/TFM sempre serà de l'estudiant. No obstant açò, l'empresa/institució i l'estudiant podran signar acords pels quals l'estudiant cedisca els drets sobre el treball a l'empresa/institució. Qualsevol acord de tipus legal, com la cessió de drets, s'haurà de convenir en la primera presa de contacte que tinguen l'empresa/institució i l'estudiant.

Tasques a realitzar per a la tramitació d'un conveni de TFG i TFM

  • Empresa/Institució. L'empresa/institució haurà de contactar amb algun professor de l'EPS perquè aquest inicie el procés de tramitació del conveni. Aquest contacte amb el professor pot ser directament, o bé a través d'algun alumne que estiga realitzant les seues pràctiques externes en la pròpia empresa/institució. A partir d'aqueix moment, des de l'EPS se li anirà informant a l'empresa/institució dels passos a seguir.
  • Professor que tramita el conveni. L'explicació detallada del procés intern a seguir per a la tramitació del conveni, així com el model de conveni, es troba disponible en la web del Gabinet de Convenis.

Com pot participar l'empresa en la proposta de TFG i TFM

Una vegada subscrit el conveni de col·laboració, l'empresa/institució podrà promoure tantes propostes com desitge. Per a açò, per cada proposta de TFG/TFM utilitzarà una còpia del document que es pot descarregar de ací i, una vegada emplenat, ho podrà enviar per correu electrònic al professor contactat, o bé directament a la Secretaria de pràctiques en empresa de l'EPS (practicasempresa@eps.ua.es). Tots els suggeriments de propostes de TFG/TFM, abans de ser elevades a proposta, seran estudiades pels coordinadors de les titulacions corresponents per a la seua confirmació.

Des de la Secretaria de pràctiques en empresa de l'EPS s'informarà a l'empresa/entitat de les propostes finalment admeses i oferides, així com dels suggeriments de propostes de TFG/TFM que no es van convertir en proposta, al costat d'una justificació.

Quan pot l'empresa fer els suggeriments de propostes de TFG i TFM

Durant el curs acadèmic existeixen dos períodes per a l'elaboració de propostes de TFG i TFM. Aquests períodes solen ser al maig-juny, el primer, i a l'octubre-novembre, el segon. Tenint en compte que aquests són els períodes en els quals els tutors acadèmics poden donar d'alta la proposta en l'eina UACloud, el suggeriment de proposta per part de l'empresa/institució hauria d'arribar amb suficient temps d'antelació perquè puga ser estudiada.

Una vegada acabats els terminis estipulats per a la confirmació de l'assignació d'estudiants a les propostes de TFG/TFM, octubre per al primer període i febrer per al segon, l'EPS comunicarà a l'empresa/institució quina estudiant és l'assignat a la seua proposta. A continuació, l'estudiant assignat es posarà en contacte amb l'empresa/institució a través del tutor designat per aquesta, per a presentar-se i tenir una primera reunió en la qual parlar del treball a realitzar.

Què ha de fer l'empresa una vegada confirmada la proposta de TFG/TFM amb estudiant assignat

Abans que l'estudiant comence a realitzar el TFG/TFM amb l'empresa, s'haurà d'emplenar l'annex que acompanya al model de conveni subscrit. Una vegada farcit, haurà de ser signat per les tres parts: estudiant, tutor en empresa i tutor acadèmic, i s'enviarà a la Secretaria de pràctiques en empresa de l'EPS per a donar-li registre. Només a partir d'aquest moment, l'estudiant estarà cobert pel segur que la Universitat d'Alacant té contractat a aquest efecte.

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9911

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://www.twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://www.facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464