Saltar apartados

Tutors, preguntes freqüents

¿Com puc saber les gestions que he de realitzar durant el procés de tutela?

 • En el següent gràfic pots veure un resum simplificat del procés i els agents implicats.
 • En la següent taula pots veure les gestions que realitza el tutor i la seua relació amb tots els agents implicats en la realització d'una pràctica.

Vull ser tutor de pràctiques, ¿què he de fer?

 • Els coordinadors sol·liciten tutors en general al començament de curs però, si no s'han posat en contacte amb tu, pots sol·licitar-ho al teu cap d'estudis o indicar-ho en l'Oficina de Pràctiques en empresa (practicasempresa@eps.ua.es)

¿Puc ser tutor d'una pràctica en concret?

 • Sí. Per a açò has de posar-te en contacte amb el coordinador de l'assignatura.

¿En quin període s'assignen les pràctiques als tutors?

 • Els períodes coincideixen amb el començament de cada quadrimestre. Després de la selecció de pràctiques per part de l'alumnat, els coordinadors de les assignatures assignen pràctiques als tutors que manifesten el seu interès per tutelar pràctiques.

Si les pràctiques es fan a l'estiu ¿quina gestió he de fer?

 • El període estival està associat a les pràctiques que es cursen en segon quadrimestre. En aquest cas, el tancament d'actes es correspon amb el de les actes de TFG/TFM (intervinguts de setembre), per la qual cosa cal tenir-ho en compte per a poder qualificar a l'alumne en els eServices abans d'aqueixa data i el coordinador de pràctiques puga tancar l'acta convenientment.

¿Qui m'assigna les pràctiques?

 • Des de l'entrada en vigor del nou reglament, són els coordinadors de les assignatures de pràctiques els encarregats de seleccionar al professorat d'entre els departaments que tenen assignada docència en la titulació.

¿Quin reconeixement té la tutoria de pràctiques per al tutor?

 • El reconeixement actual en les pràctiques curriculars de Grau i Màster en ser considerades assignatures no presencials tenen assignada una càrrega de 0,6 crèdits per grup (màxim 20 alumnes), és a dir 0,03 crèdits/alumne.
 • En l'actualitat, les pràctiques en empresa de plans antics i extracurriculares (que no tenen reconeixement de crèdits), obtenen una compensació econòmica per al tutor  sempre que hi haja disponibilitat pressupostària.
 • A sol·licitud del tutor, l'oficina de pràctiques també emet certificats de reconeixement de la tutela de pràctiques en empresa en el qual figura la relació de pràctiques tutelades per a acreditacions curriculars.

¿En què consisteixen les pràctiques extracurriculares?

 • Estan pensades per a augmentar l'experiència de l'alumne en l'empresa. Sol ser utilitzada pels alumnes que ja han estat en una empresa de pràctiques curriculars i volen continuar la seua formació en la mateixa empresa.
 • Tenen les mateixes característiques que una curricular però no tenen prioritat sobre les curriculars.
 • Per a l'alumne no tenen reconeixement curricular però sí s'acredita a nivell informatiu des de l'EPS.
 • Només es concedeixen una vegada i poden tenir una durada màxima de 6 mesos o 750 hores.
 • Al no estar lligades a assignatures, poden realitzar-se en qualsevol moment de l'any.    

¿Què és l'acord de pràctiques i para què serveix?

 • És un document que arreplega els aspectes més importants de la pràctica:
  • Dates d'inici i fi
  • Horari en l'empresa
  • Tasques a realitzar per l'alumnat
  • Compensació econòmica a l'estudiant (si la hi hagués)
 • Aquest document formalitza la pràctica i és imprescindible que estiga signat pel tutor d'empresa, el tutor acadèmic i l'alumne ABANS de l'inici de les pràctiques perquè l'estudiant tinga una cobertura legal durant el seu període de pràctiques.
 • El document actualment es genera per l'Oficina de Pràctiques i és lliurat al tutor acadèmic perquè gestione les signatures abans que comencen les pràctiques.

¿Quan pot anar un alumne a una empresa per a començar les pràctiques?

 • Quan aquest signat l'acord de pràctiques per totes les parts, mai abans.

¿Quina plataforma utilitze per a gestionar les pràctiques?

 • Els eServices de l'EPS inclouen dins de l'opció “Pràctiques en Empresa” les opcions necessàries per a realitzar la formalització, el seguiment i avaluació de les pràctiques assignades a un tutor. No obstant açò la UA està apostant per centralitzar aquest servei a través de Campus Virtual i està desenvolupant una nova plataforma. En el moment que estiga operativa, serà l'única que es podrà utilitzar per part del professorat. Arribat el moment, s'informarà als tutors sobre el seu ús.

¿Quines novetats comporta la nova normativa per als tutors de pràctiques?

 • Si ja has sigut tutor de pràctiques, la nova normativa no introdueix molts canvis, els principals són:
  • L'acord de pràctiques és generat per l'Oficina de Pràctiques en empresa de l'EPS i enviat al tutor acadèmic per a la recopilació de signatures.
  • Assignació per part del cap d'estudis (coordinador)
  • Les actes són signades pel coordinador com amb qualsevol assignatura
  • La nota es configura com un percentatge de la memòria, el seguiment i la valoració de l'empresa.
  • No existeix límit en la nota de pràctiques.

¿L'empresa realitza alguna avaluació de les pràctiques?

 • Sí, en la guia de pràctiques de l'assignatura, s'estableix un percentatge per a l'avaluació de l'empresa. Aquesta es pot proporcionar dins dels mateixos eServices o ben completant un formulari. En l'apartat “Avaluació” es donen més detalls sobre el procés.

¿Com i quan he de posar la nota de pràctiques a un alumne?

 • Les notes estan lligades als períodes ordinaris de lliurament d'actes. En el cas del segon quadrimestre, les assignatures de pràctiques poden estendre l'emplenament d'actes fins a setembre ja que la pràctica s'ha pogut realitzar durant el període estival. És el coordinador de l'assignatura de pràctiques el que emplena l'acta.
 • La nota es passa al coordinador col·locant la nota de la pràctica en els eServices (apartat “Avaluació”)

¿Existeix alguna limitació en la nota de pràctiques?

 • No. El tutor, després de l'avaluació de la memòria, el seguiment de la pràctica i la valoració de l'empresa, configura la nota que pot tenir el màxim valor, un 10.
 • Si escau, el tutor pot proposar la Matricula amb Honor a una pràctica. Per a açò, la nota ha d'aconseguir el 10 i ha de sol·licitar-ho al coordinador de l'assignatura, qui convocarà un tribunal per a la seua exposició i avaluació.

¿És obligatòria el lliurament de memòria de pràctiques per part de l'alumne?

 • Sí, quan l'alumne acaba la pràctica té un termini de 15 dies per a enviar la memòria. L'enviament és obligatori a través de campus virtual encara que l'estudiant pot avançar-la al tutor per altres mitjans (email, en paper…)
 • La memòria té un pes en l'avaluació global de la pràctica que s'indica en la guia docent de l'assignatura.

¿He de signar algun acta de pràctiques?

 • No, és el coordinador de l'assignatura de pràctiques el que emplena i signa l'acta.

El tutor de l'empresa m'ha sol·licitat un reconeixement del seu tutorización, ¿qui gestiona aquest tipus de certificat?

 • L'Oficina de Pràctiques expedeix un certificat de reconeixement de la tutela per part de l'EPS.

 ¿Qui em pot resoldre altres dubtes?

 • En l'Oficina de Pràctiques de l'EPS situada en Politècnica I, al costat de la sala de Graus. Per email a practicasempresa@eps.ua.es, o cridant al 9911.
 • Contactant amb el Coordinador Acadèmic de Pràctiques en Empresa a través de l'email (subdtor.empresas@eps.ua.es) o concertant una cita des dels eServices.

Pràctiques en Empresa


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 9911

Fax: (+34) 96 590 3464

Twitter: http://www.twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://www.facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464