Saltar apartados

treballs fi de grau

El Treball Fi de Grau consisteix en un treball original a realitzar individualment en el qual l'estudiant desenvolupa un projecte en l'àmbit de les tecnologies específiques de l'Enginyeria en Informàtica de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en al llarg de tota la titulació de Grau. 

La metodologia utilitzada serà l'adreça de projecte final de grau: 100 %, mitjançant seminaris, tutories individuals i les activitats necessàries i particularizadas en funció del treball a desenvolupar com Projecte Fi de Grau. 

Aquest treball haurà de ser presentat i defensat davant un tribunal universitari mitjançant una exposició oral (modalitat A) o mitjançant la presentació oral d'un pòster (modalitat B). Mentre que per a la modalitat A se pot optar a una nota màxima d'Excel·lent (9-10) o Matrícula d'Honor, la nota màxima per a la Modalitat B és de Notable (8).

Normativa

Normativa sobre els Treballs de Finalització de Grau/Treballs Fi de Màster en la Universitat d'Alacant

Reglament pel qual es regulen els TFG en l'EPS: Reglament de TFG/TFM de l'EPS

Modificació Reglamente sobre els Treballs Fi de Grau

Protocol d'actuació durant l'exposició oral del TFG en l'EPS: Protocol d'actuació de les lectures de TFG/TFM de l'EPS

Reglament específic per al Grau en Enginyeria Informàtica: Desenvolupament del Reglament de TFG per al Grau en Enginyeria Informàtica

 

Passos per a la defensa del TFG

Tots els tràmits per a la defensa de TFG es realitzen a través de l'eina UAProject d'UACloud CV. A continuació s'indiquen els passos a seguir per a la defensa del TFG, incloent la persona que ha de realitzar-los (estudiant o tutor). Consulta les dates d'aquests passos per a cada convocatòria (dates).

 • Pas 1: confirmació de defensa (per part de l'alumne).
 • Pas 2: confirmació de defensa (per part del tutor).
 • Pas 3: lliurament de TFG (per part de l'alumne). Cada estudiant haurà de lliurar a través de l'eina UAProject un fitxer comprimit amb la següent documentació:
  • Memòria del TFG
  • Resum del TFG , amb una extensió que no excedisca de les 500 paraules.
  • Pòster d'orientació vertical i grandària de 70 cm x 100 cm (només per a la modalitat B).
  • Document de responsabilitat i autoria de treball inèdit  pdf  o  word ).
 • Pas 4: lliurament de l'informe del tutor (per part del tutor).
  • Plantilla per a informe del tutor pdf  o  word ).
 • Pas 5: elaboració de calendari de defensa i tribunals (per parte del tutor).
  • El tutor ha d'indicar un tribunal, lloc i data de defensa a través d'UAProject mitjançant l'opció disponible a "Confirmar dades de defensa" (veure requadre marcat en roig en ajuda). Cada tribunal estarà constituït per tres components titulars (president, vocal i secretari) que seran professorat pertanyent a diferents departaments que imparteixen docència en la titulació. Per cada professor titular del tribunal hi haurà un professor suplent del mateix departament. Cap membre del tribunal podrà participar en l'avaluació d'un projecte del que siga tutor o cotutor.
 • Pas 6: defensa de TFG.

Memòria del TFG

Cada titulació té establit un color distintiu per a les portades de les memòries dels TFG que es defensen. A més existeix una guia d'estil de l'EPS que ha de ser seguit en l'elaboració d'una memòria de TFG:

Defensa del TFG

En la Modalitat A l'exposició no haurà d'excedir de 15 minuts. En cas de ser necessària una demostració pràctica, l'alumne disposarà de 5 minuts addicionals, sempre que ho haja comunicat prèviament.

En el cas de la Modalitat B l'exposició no haurà d'excedir de 5 minuts.

Tant els components del tribunal com l'alumnat poden consultar el Protocol d'actuació durant l'exposició oral del TFG per a conèixer els diferents punts de la defensa. 

Avaluació

Tasques i documentació per als tutors

A continuació es resumeixen les tasques a realitzar pel tutor de cada TFG (passos 2, 4 i 5 descrits anteriorment):

 • Confirmar la defensa del TFG, una vegada ho haja solicitado  sol·licitat el/l'alumne/a a través d'UAProject.
 • Indicar un tribunal, lloc i data de defensa a través d'UAProject mitjançant l'opció disponible a "Confirmar dades de defensa" (veure requadre marcat en roig en ajuda). Cada tribunal estarà constituït per tres components titulars (president, vocal i secretari) que seran professorat pertanyent a diferents departaments que imparteixen docència en la titulació. Per cada professor titular del tribunal hi haurà un professor suplent del mateix departament. Cap membre del tribunal podrà participar en l'avaluació d'un projecte del que siga tutor o cotutor.
 • Completar l'informe del tutor i pujar-ho a través d'UAProject ( pdf  o  word ).
Tasques i documentació per al Tribunal

Abans de la defensa, cada component del Tribunal podrà accedir a la memòria del TFG a avaluar a través d'UAProject (opció "Treballs confirmats"). 

Després de la defensa de cada estudiant, el tribunal procedirà a la seua avaluació, per mitjà dels informes d'avaluació de cada membre del tribunal ( pdf  o word ).

Acabat el procés d'avaluació, la secretària o secretari del tribunal establirà la nota en l'apartat corresponent d'UAProject i lliurarà en la Secretaria de Postgrau de l'EPS la següent documentació:

 • Acta final d'avaluació emplenada i signada (disponible document personalitzat per a cada defensa a través d'UAProject).
 • Informe indicant que tota la documentació lliurada està completa i correcta ( pdf  o word ).
 • Informes d'avaluació de cada membre del tribunal ( pdf  o word ).

Grau en Tecnologies de la Informació per a la Salut


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3648

Fax: (+34) 96 590 3644

Twitter: http://twitter.com/EPSAlicante

Facebook: http://facebook.com/EPSAlicante

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464